Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

PROJEKT „STAWIAMY NA ROZWÓJ – STUDIA PODYPLOMOWE DLA KADR MSP” ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Założenia ogólne

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz uzyskanie niezbędnego wykształcenia teoretycznego wymaganego do uzyskania licencji zawodowej. Po odbyciu studiów, a następnie wymaganej przez Ministerstwo Budownictwa praktyki zawodowej w biurze pośrednictwa nieruchomości, absolwenci studiów będą mogli ubiegać się o uprawnienia i licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Program studiów spełnia minimum programowe przewidziane na podstawie art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), ogłoszone w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania minimalnych wymogów programowych dla Studiów Podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Czas trwania studiów podyplomowych – dwa semestry.


Sylwetka absolwenta

Program ma kształtować i rozwijać te cechy i umiejętności, które umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami z jednoczesną podstawową wiedzą w dziedzinie zarządzania nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Absolwent zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z ekonomii, regulacji prawnych, podstaw budownictwa, gospodarki nieruchomościami oraz kształtują wiedzę o procesach i prawach rynkowych na rynku nieruchomości.
Studia podyplomowe adresowane są do osób pragnących profesjonalnie pośredniczyć w obrocie nieruchomościami i uzyskać tytuł zawodowy licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami. Absolwent studium nabywa wiedzę, która umożliwi mu w przyszłości pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem na rynku nieruchomości, w biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także umożliwi prowadzenie własnej działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.


Oczekiwania wobec kandydatów

Studia podyplomowe przeznaczone są zarówno dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, jak i wyższych studiów zawodowych (po uzyskaniu dyplomu licencjata lub inżyniera).
Warunki uzyskania dyplomu
Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej wszystkich przedmiotów lub bloków tematycznych, przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego dyplomowego.


Program studiów:

Bloki programowe:

  • Podstawy wiedzy z zakresu prawa
  • Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i finansów
  • Podstawy wiedzy technicznej
  • Podstawy budownictwa
  • Obrót nieruchomościami
  • Rynek nieruchomości

 
 

 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
ul. Chełmska 21 A, 00-724 Warszawa
tel. 22 851 28 88
www.janski.edu.pl

 


Biuro Projektu:
Wydział Zamiejscowy w Krakowie
ul. Witosa 9, 30-612 Kraków,
tel. 12 654 54 69
www.krakow.janski.edu.plprojekt strony:
VIRTUAL ARTS Polska - Portale Internetowe sp. z o.o.


 

 

www.efs.gov.pl